Θεματικές Ενότητες


Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού
Αυτισμός: Διαφορετικότητα ή διαταραχή
Πρώιμη ανίχνευση – πρώιμη παρέμβαση
Ο ευρύτερος συμπεριφορικός φαινότυπος
Αγόρια με αυτισμό – κορίτσια με αυτισμό
Συννοσηρότητα: ΔΑΦ και ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ και αγχώδεις διαταραχές
Εναντιωματική διαταραχή, διαταραχές διαγωγής και ΔΑΦ
Φαρμακολογία
Προβλήματα σίτισης
Εκπαίδευση δεξιοτήτων (επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης κτλ)
Ανάλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών
Ενταξιακή εκπαίδευση
Προγράμματα μετάβασης σε πλαίσια εκπαιδευτικά, κοινότητας, εργασίας
Ενήλικες με αυτισμό
Οικογένειες – αδέλφια
 Παρεμβάσεις και υπηρεσίες στην κοινότητα
 Συμμετοχή των ατόμων με αυτισμό στην έρευνα (inclusive research)
 Αυτισμός και τεχνολογίες
 Αυτό-συνηγορία και αυτισμός
 Κοινωνική επιχειρηματικότητα / οικονομία